Chính sách bảo mật

Chúng tôi cung cấp Chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn về các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân và thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ Nhà xuất bản.

Bạn sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân nhất định mà chúng tôi thu thập để cho phép bạn hưởng lợi từ các chức năng của Trang web và Dịch vụ.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là cung cấp và cải thiện Trang web và Dịch vụ cũng như các tính năng liên quan để quản lý đăng ký của bạn và cho phép Nhà xuất bản tận hưởng và dễ dàng điều hướng Trang web và Dịch vụ. Dưới đây là các loại và loại thông tin chúng tôi thu thập.

1. THU THẬP THÔNG TIN

Dữ liệu có thể được thu thập và xử lý trong các hoạt động của trang web của chúng tôi. Sau đây là những cách chúng tôi có thể thực hiện những hành động này:

2. SỬ DỤNG COOKIE

Có những trường hợp chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về các dịch vụ của chúng tôi.

3. VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông tin được lưu trữ hoặc thu thập về bạn giúp chúng tôi cải thiện và cung cấp các dịch vụ bạn cần. Danh sách sau đây chứa cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn:

Mọi yêu cầu của bạn về trang web hoặc nhân sự của chúng tôi cho phép chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi có. Chúng tôi cũng có thể gửi thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

4. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

5. TIẾT LỘ THÔNG TIN

6. LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ 3

Liên kết của bên thứ ba có thể được phát hiện trên trang web của chúng tôi. Các liên kết bên thứ ba này có chính sách bảo mật riêng của họ, mà bạn đồng ý khi bạn nhấp vào liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như chúng tôi không chịu trách nhiệm về các liên kết của bên thứ ba. Trách nhiệm của chúng tôi bao gồm chúng tôi chỉ trên trang web của chúng tôi, và do đó chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm đối với các liên kết của bên thứ ba vì chúng tôi không kiểm soát được chúng.

7. KHẢ NĂNG TRUY CẬP THÔNG TIN

Chúng tôi không thể giữ lại dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn, theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998.

8. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư trên trang chủ hoặc email :[email protected]